Zhou Huaimin, Qi Gong and Cheng Liang (chinesisch)

landscape by zhou huaimin, qi gong and cheng liang

Zhou Huaimin, Qi Gong and Cheng Liang

Landscape, 1988