Zheng Wuchang and Ma Gongyu (chinesisch)

landscape and calligraphy by zheng wuchang and ma gongyu

Zheng Wuchang and Ma Gongyu

Landscape and calligraphy, 1950