galloping horse by yuan songnian and dan fren

Yuan Songnian and Dan Fren

Galloping horse, 1945