fucking no. 1 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fucking No. 1, 1995

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1990

quiet, quiet by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Quiet, Quiet, 1999

fuckin' politics by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin' Politics, 2003

country home by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Country Home, 2011

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1990

night walker by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Night Walker, 2002

music please by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Music please, 1992

犬儿 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

犬儿, 1991

jap by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Jap, 1999

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1997

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 2003

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1990

fuckin politics! by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin Politics!, 2003

spockie by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Spockie, 2002

doggy radio by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Doggy radio