cosmic girl (eyes open) by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Cosmic Girl (Eyes Open), 2008

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 100.000 - 150.000 JPY

cosmic girl (eyes shut) by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Cosmic Girl (Eyes Shut), 2008

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 100.000 - 150.000 JPY

doggy radio by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Doggy radio

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 180.000 - 280.000 JPY

spockie by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Spockie, 2002

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 500.000 - 800.000 JPY

my little treasure by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

My Little Treasure, 2010

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 800.000 - 1.200.000 JPY

fuckin politics! by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin Politics!, 2003

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 200.000 - 300.000 JPY

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1990

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 600.000 - 800.000 JPY

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 2003

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 2.000.000 - 3.000.000 JPY

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1997

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 1.500.000 - 2.500.000 JPY

jap by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Jap, 1999

SBI Art Auction Co., Ltd.

Schätzpreis 3.500.000 - 4.500.000 JPY