Yi Baishi and Qi Gong (chinesisch)

蝉柳 (cicada and willow) by yi baishi and qi gong

Yi Baishi and Qi Gong

蝉柳 (Cicada and Willow), 1997