花卉蜜蜂图 by wu changshuo

Wu Changshuo

花卉蜜蜂图

柳下居士图 by wu changshuo

Wu Changshuo

柳下居士图

鲜鲜霜中鞠 by wu changshuo

Wu Changshuo

鲜鲜霜中鞠

眉寿 by wu changshuo

Wu Changshuo

眉寿

chrysanthemum by wu changshuo

Wu Changshuo

Chrysanthemum, 1901

岁寒交 by wu changshuo

Wu Changshuo

岁寒交, 1919

耐寒交 by wu changshuo

Wu Changshuo

耐寒交, 1920

双色梅花 by wu changshuo

Wu Changshuo

双色梅花, 1920

葡萄 by wu changshuo

Wu Changshuo

葡萄, 1913

梅花 by wu changshuo

Wu Changshuo

梅花, 1889

玉蔬金菜 by wu changshuo

Wu Changshuo

玉蔬金菜, 1919

顽石 by wu changshuo

Wu Changshuo

顽石, 1921

桃花灼灼 by wu changshuo

Wu Changshuo

桃花灼灼

珠光 by wu changshuo

Wu Changshuo

珠光, 1920