Wang Xuetao, Cheng Lang and Liu Jiyou (chinesisch)

plum and bamboo by wang xuetao, cheng lang and liu jiyou

Wang Xuetao, Cheng Lang and Liu Jiyou

Plum and bamboo, 1975