Wang Kun and Wang Yixian (chinesisch)

携琴访友 (landscape) by wang kun and wang yixian

Wang Kun and Wang Yixian

携琴访友 (Landscape)