city scene by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

City Scene, 1994

MacDougall's

Schätzpreis 6.000 - 8.000 GBP