Valentina Andrievna Arkhipova (ukrainisch, geb. )

artist's impression of dostoyevsky by valentina andrievna arkhipova

Valentina Andrievna Arkhipova

Artist's impression of Dostoyevsky