three lemons by tanya short

Tanya Short

Three lemons, 1998