jellyfish eyes by takashi murakami

Takashi Murakami

Jellyfish Eyes, 2013

artnet Auctions

Schätzpreis 1.500 - 2.500 USD

Jetzt live