bird and flower by sha fu and shen jingxiu

Sha Fu and Shen Jingxiu

Bird and flower