untitled by parviz kalantari

Parviz Kalantari

Untitled, 1992

untitled by parviz kalantari

Parviz Kalantari

Untitled, 2013

untitled by parviz kalantari

Parviz Kalantari

Untitled, 2010

sans titre by parviz kalantari

Parviz Kalantari

Sans titre

untitled by parviz kalantari

Parviz Kalantari

Untitled, 2008

untitled by parviz kalantari

Parviz Kalantari

Untitled, 2007

untitled by parviz kalantari

Parviz Kalantari

Untitled, 2002