boddhisattva by noda shogaku

Noda Shogaku

Boddhisattva