blast #7416 by naoya hatakeyama

Naoya Hatakeyama

Blast #7416, 1999

Mallet Japan

Schätzpreis 300.000 - 400.000 JPY