stupid by mel bochner

Mel Bochner

STUPID, 2014

blah by mel bochner

Mel Bochner

Blah, 2014

chuckle by mel bochner

Mel Bochner

Chuckle, 2013

couples by mel bochner

Mel Bochner

Couples, 1994

head honcho by mel bochner

Mel Bochner

Head Honcho, 2012

untitled by mel bochner

Mel Bochner

Untitled, 1988

senza titolo by mel bochner

Mel Bochner

Senza titolo, 1986

ha by mel bochner

Mel Bochner

HA, 2013

nothing by mel bochner

Mel Bochner

Nothing, 2006

go away by mel bochner

Mel Bochner

GO AWAY, 2010