figura by mario sironi

Mario Sironi

Figura, 1940 - 1949

Cambi Casa d'Aste

Schätzpreis 10.000 - 15.000 EUR