beijing hair salon by liu heung shing

Liu Heung Shing

Beijing hair salon, 1981