Liang Zhongming (chinesisch, geb. )

牧牛图 立轴 纸本 by liang zhongming

Liang Zhongming

牧牛图 立轴 纸本

牧牛 by liang zhongming

Liang Zhongming

牧牛

五牛图 by liang zhongming

Liang Zhongming

五牛图, 1961

封侯图 by liang zhongming

Liang Zhongming

封侯图, 1983

水牛 by liang zhongming

Liang Zhongming

水牛

猿戏图 by liang zhongming

Liang Zhongming

猿戏图

five cows by liang zhongming

Liang Zhongming

Five cows, 1985