Li Yanshan, Luo Zhenyu, Yi Lixun, Ding Yu, Gao Chengzuo and Yang Yuzan (chinesisch)

李研山、卢振寰 双面绘扇·观云图 sailing in river and hermit scholar by li yanshan, luo zhenyu, yi lixun, ding yu, gao chengzuo and yang yuzan

Li Yanshan, Luo Zhenyu, Yi Lixun, Ding Yu, Gao Chengzuo and Yang Yuzan

李研山、卢振寰 双面绘扇·观云图 SAILING IN RIVER AND HERMIT SCHOLAR, 1947