山秋图 by li xiaoke

Li Xiaoke

山秋图

天都雨后 by li xiaoke

Li Xiaoke

天都雨后

京雪 by li xiaoke

Li Xiaoke

京雪, 2013

山水 by li xiaoke

Li Xiaoke

山水

苍茫 by li xiaoke

Li Xiaoke

苍茫, 2007

襟江阁 by li xiaoke

Li Xiaoke

襟江阁, 1982

山水 by li xiaoke

Li Xiaoke

山水

雪域 by li xiaoke

Li Xiaoke

雪域

宫墙 by li xiaoke

Li Xiaoke

宫墙