Li Hongzhang, Huang Siyong and Zhang Zhidong (chinesisch)

calligraphy by li hongzhang, huang siyong and zhang zhidong

Li Hongzhang, Huang Siyong and Zhang Zhidong

Calligraphy