smother i by karin davie

Karin Davie

Smother I, 2000

untitled by karin davie

Karin Davie

Untitled, 1999

untitled by karin davie

Karin Davie

Untitled, 2001

untitled by karin davie

Karin Davie

Untitled, 1999

sleepwalker by karin davie

Karin Davie

Sleepwalker, 1998

liar vii by karin davie

Karin Davie

Liar VII, 1999

choker by karin davie

Karin Davie

Choker, 1999

psyche by karin davie

Karin Davie

Psyche, 1998

cria by karin davie

Karin Davie

Cria, 2001

untitled by karin davie

Karin Davie

Untitled, 1991

compress by karin davie

Karin Davie

Compress, 1998

untitled by karin davie

Karin Davie

Untitled, 1997