shadow by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow, 1997

the birth of land by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

The birth of land, 1979

shadow by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow, 1997

shadow by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow, 1997

foreshortening by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Foreshortening, 1967

shadow no.1415 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No.1415, 1997

these three words by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

These three words, 1970

work by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Work, 1969

shadow no.1418 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No.1418, 1997

shadow no.1465 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No.1465, 1997

shadow of key by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow of key, 1969

these three words by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

These three words, 1970

work by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Work, 1962

shadow (no. 1427) by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow (No. 1427), 1997

shadow no. 1424 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No. 1424

shadow no. 1466 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No. 1466