meccatuna by jason rhoades

Jason Rhoades

Meccatuna, 2003

spaceball by jason rhoades

Jason Rhoades

Spaceball, 1997

light by jason rhoades

Jason Rhoades

Light, 1997

twat waffle by jason rhoades

Jason Rhoades

Twat Waffle, 2003

meccatuna by jason rhoades

Jason Rhoades

Meccatuna, 2003

untitled by jason rhoades

Jason Rhoades

Untitled, 2003

chocolate donut by jason rhoades & paul mccarthy

Jason Rhoades & Paul McCarthy

Chocolate Donut, 1999