Huang Zhou and Zhao Puchu (chinesisch)

雉鸡图 (recto-verso) by huang zhou and zhao puchu

Huang Zhou and Zhao Puchu

雉鸡图 (recto-verso)

运粮图 行书 (recto-verso) by huang zhou and zhao puchu

Huang Zhou and Zhao Puchu

运粮图 行书 (recto-verso)

群雏 行书 (recto-verso) by huang zhou and zhao puchu

Huang Zhou and Zhao Puchu

群雏 行书 (recto-verso)