Henryk Wszolek (polnisch, geb. )

lucznik by henryk wszolek

Henryk Wszolek

Lucznik, 1995