karikatur: by dieter roth

Dieter Roth

Karikatur:, 1978

piccadilly by dieter roth

Dieter Roth

Piccadilly, 1977

munich by dieter roth

Dieter Roth

Munich, 1971

münchen by dieter roth

Dieter Roth

München, 1971

heidelberg by dieter roth

Dieter Roth

Heidelberg, 1970

köln by dieter roth

Dieter Roth

Köln, 1970

kleine kümmelei by stefan wewerka and dieter roth

Stefan Wewerka and Dieter Roth

Kleine Kümmelei

ohne titel by dieter roth

Dieter Roth

Ohne Titel, 1971