french shop by david hockney

David Hockney

French Shop, 1971

in despair by david hockney

David Hockney

In Despair, 1966

at rest by david hockney

David Hockney

At Rest, 1971

on the beach by david hockney

David Hockney

On the Beach, 1985

david by david hockney

David Hockney

David, 1972

tree by david hockney

David Hockney

Tree, 1968