Cheng Shifa (chinesisch, 2007)

少女图 镜片 by cheng shifa

Cheng Shifa

少女图 镜片

沐牛图 立轴 by cheng shifa

Cheng Shifa

沐牛图 立轴

行书 单片 by cheng shifa

Cheng Shifa

行书 单片

梅竹双清 镜片 设色纸本 by cheng shifa and wu yezhou

Cheng Shifa and Wu Yezhou

梅竹双清 镜片 设色纸本, 1994