titnw 3 by ashley bickerton

Ashley Bickerton

TITNW 3, 2011

Lehmann Maupin

red scooter by ashley bickerton

Ashley Bickerton

Red Scooter, 2009

White Cube

kid by ashley bickerton

Ashley Bickerton

Kid, 2009

White Cube

bed by ashley bickerton

Ashley Bickerton

Bed, 2009

White Cube

the alley by ashley bickerton

Ashley Bickerton

The Alley, 2009

White Cube