Aseda Glasbruks Aktiebolag (schwedisch)

vases (pair) by aseda glasbruks aktiebolag

Aseda Glasbruks Aktiebolag

Vases (pair), 1960