colonna by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Colonna, 1992

comune di milano by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Comune di Milano, 1978

bassorilievo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Bassorilievo, 1973 - 1974

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1983

stele by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Stele, 1970 - 1979

cerchio quadrato by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Cerchio Quadrato, 1974

disco by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco, 2005

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1964

scultura by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Scultura, 1977

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo

foglio v by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Foglio V, 1986

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1991

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1975