savier (fan) by alexandre da cunha

Alexandre da Cunha

Savier (Fan), 2004

nude xvii by alexandre da cunha

Alexandre da Cunha

Nude XVII, 2013

glaze (savana) by alexandre da cunha

Alexandre da Cunha

Glaze (Savana)

deck painting i by alexandre da cunha

Alexandre da Cunha

Deck Painting I