Trine Søndergaard: Still (Martin Asbaek Gallery)

Trine Søndergaard: Still (Martin Asbaek Gallery)

Copenhagen, Denmark Freitag, 26. Oktober 2012Samstag, 24. November 2012
interior #27 by trine søndergaard

Trine Søndergaard

Interior #27, 2008 - 2012

Preis auf Anfrage

guldnakke #1 by trine søndergaard

Trine Søndergaard

Guldnakke #1, 2012

Preis auf Anfrage


Copenhagen, Denmark
Freitag, 26. Oktober 2012Samstag, 24. November 2012

Please scroll down for English version

TRINE SØNDERGAARD: Still

26. oktober - 24. november 2012
Velkommen til fernisering fredag den 26. oktober 2012, kl. 17-19

Still betyder både stilhed, stilstand og stadigvæk. Trine Søndergaards soloudstilling i Martin Asbæk Gallery er ‘still’ i alle tre betydninger. Og muligvis flere endnu. I værk efter værk undersøger Søndergaard, hvor lavmælt og indadvendt et billede kan blive uden at miste sin spænding. Søndergaard regnes for en af de mest betydningsfulde danske fotokunstnere i sin generation. I 2000 modtog hun den prestigefulde tyske bogpris, Albert Renger Patzsch Preis for serien Now That You Are Mine. Siden er fulgt en række hædersbevisninger, bl.a. Statens Kunstfonds 3- årige arbejdslegat i 2008. De første værkers direkthed, med afsæt i dokumentarismen, er gennem årene blevet afløst af større indadvendthed. Hendes arbejde karakteriseres i dag af en insisterende stilhed. Alligevel taler billederne til beskueren med sælsom styrke, hvilket serien Strude er et kendt eksempel på. Portrætterne af kvinder fra Fanø i historiske dragter viste Glyptoteket på en separatudstilling i 2010.

Fælles for motiverne på udstillingen i Martin Asbæk Gallery er, at de kredser om ting og steder uden nogen funktion i dag. De virker langtfra som ren fortid – eller fuldkommen nutid. Man får snarere fornemmelsen af at betragte motiver, hvor tiden ingen rolle spiller. Still adresserer et mentalt rum præget af uforstyrrethed. Samtidig ansporer værkerne til refleksion over, hvordan man aflæser billeder, når de visuelle tegn synes genkendelige, men betydningen er ukendt for en.

Udstillingen består af flere spor, der går i dialog med hinanden uden at være direkte forbundne. Søndergaard portrætterer fx unge piger i moderne tøj iført guldbroderede huer fra 1800-tallet, kaldet ‘guldnakker’. Selvom guld er et metal, lader det sig trække til fine tråde. Huerne rummer både hårdhed og blødhed i sig. Mødet mellem pigenakkernes bløde hud og broderiernes metaltråde understreger denne forening af modsatrettede egenskaber. Forskellige tilstande, tider og materialer sameksisterer i billederne, der skaber en slags 3. rum, som hverken er fortid eller nutid – fakta eller fiktion.

I gennem flere år har Søndergaard beskæftiget sig med utilgængelige rum, dvs. interiører i ubeboede historiske bygninger, der står funktionsløse hen – som halvvejs glemte lommer i tiden, hvor der opstår en dialog mellem indenfor og udenfor, lys og mørke. I forlængelse af dette arbejde medvirkede hun i år på Louisianas udstilling NEW NORDIC, om rum i Norden. Og på̊ udstillingen i Martin Asbæk Gallery præsenteres nye værker fra serien Interiør.

_____________________________________________________________________

TRINE SØNDERGAARD: Still

26 October – 24 November 2012
Welcome to the opening on Friday 26 October 2012, 5 – 7 pm.

Still can mean silent, motionless and ‘even now’. Trine Søndergaard’s solo exhibition at the Martin Asbæk Gallery is ‘still’ in all three senses. And possibly even more. In work after work she explores how low-key and inward a picture can be without losing its inner tension. Søndergaard is considered one of the most significant Danish photo artists of her generation. In 2000 she was awarded the prestigious German Albert Renger Patzsch Book Prize for the series Now That You Are Mine. Later a number of other honours have followed, including the three-year working grant of the Danish Arts Foundation in 2008. The directness of the first works, with their point of departure in documentarism, has been succeeded over the years by greater introspection. Her work is characterized today by an insistent stillness. Nevertheless the pictures speak to the viewer with a rare strength of which the series Strude is a well-known example. The portraits of women from the island of Fanø in historical costumes were shown at the Glyptotek in a solo exhibition in 2010.

Common to the subjects in the exhibition at Martin Asbæk Gallery is their concern with things and places with no function today. They seem far from pure past – or complete present. Rather, you have the feeling of looking at pictures where time plays no role. Still addresses a mental space marked by calm. At the same time the works prompt reflection over how to read images when the visual signs seem recognizable yet the meaning is unknown to you.

The exhibition consists of several tracks that engage in dialogue with one another without being directly connected. For example Søndergaard portrays young girls in modern clothes but wearing gold-embroidered caps from the nineteenth century, called ‘golden-necks’. Although gold is a metal, it can be drawn out into fine threads. The caps possess both hardness and softness. The encounter between the soft skin of the girls’ necks and the metal threads of the embroideries underscores this union of opposing qualities. Various states, times and materials co-exist in the pictures, which create a kind of third space that is neither past nor present, fact nor fiction.

For several years Søndergaard has worked with inaccessible spaces: that is, interiors in unoccupied historic buildings that stand there with no function – as half-forgotten pockets of time where a dialogue arises between inside and outside, light and darkness. As an extension to this work she participated this year in the Louisiana Museum’s exhibition NEW NORDIC, about spaces in the north. And in the exhibi¬tion at Martin Asbæk Gallery new works from the series Interior are presented.