Louis I. Kahn: Building a View

Louis I. Kahn: Building a View

interior, parthenon, acropolis, athens, greece by louis i. kahn

Louis I. Kahn

Interior, Parthenon, Acropolis, Athens, Greece, 1951

canal houses, venice, italy by louis i. kahn

Louis I. Kahn

Canal Houses, Venice, Italy, 1928 - 1929

Mittwoch, 25. Mai 2011Freitag, 1. Juli 2011


New York, NY USA