Kunst- & Auktionshaus W. G. HERR

22. Nov 2014

Auktion 75

22. Nov 2014

Auktion 75

24. Mai 2014

Auktion 74

24. Mai 2014

Auktion 74

23. Nov 2013

Auktion 73

11. Mai 2013

72. Auktion

24. Nov 2012

71. Auktion

2. Jun 2012

Auktion 70

19. Nov 2011

Auktion 69

2. Apr 2011

Auktion 68

20. Nov 2010

Auktion 67

29. Apr 2010

Auktion 66

23. Nov 2009

Auktion 65

28. Mrz 2009

Auktion 64

28. Okt 2006

Auktion 59

25. Mrz 2006

Auktion 58

5. Nov 2005

Auktion 57