Wang Xuetao, Cheng Lang and Liu Jiyou (Chinese)

plum and bamboo by wang xuetao, cheng lang and liu jiyou

Wang Xuetao, Cheng Lang and Liu Jiyou

Plum and bamboo, 1975

China Guardian Auctions Co., Ltd.