Lu Yaoshan, Wu Hufan, Xie Zhiliu and Chen Peiqiu (Chinese)