Francisco Camilo (Spanish, 1671)

saint anthony abbot by francisco camilo

Francisco Camilo zugeschrieben

Saint Anthony Abbot

Sotheby's New York